Projectes

Una de les maneres que tenim de treballar a l’escola és a través de projectes. Algunes de les activitats d’ensenyament – aprenentatge es duen a terme a través d’aquesta metodologia. En resum, consisteix a vehicular bona part de les activitats de grup en funció d’un tema determinat. En ocasions aquest tema ve donat per l’equip docent i en altres ocasions són els alumnes els que proposen, sospesen i acaben decidint al voltant de què volen investigar.

La dinàmica de treball esdevé en aquestes circumstàncies menys tradicional i, utilitzant una àmplia gama de fonts d’informació i de recursos tècnics, s’acaben responent les preguntes que els alumnes s’han sobre el tema a estudiar. En aquesta dinàmica s’utilitzen diferents tècniques de treball cooperatiu (trencaclosques, grup d’experts), que variaran en funció tant del tema a tractar com de l’edat i la idiosincràsia pròpia del grup d’alumnes que hi treballa.

Bits d’intel·ligència

Des de fa temps, l´Escola ha iniciat en els seus cursos d´Educació Infantil els programes d´estimulació precoç a través dels bits d´intel·ligència.

Si ens posem a aclarir termes diríem que amb l´estimulació precoç es pretén que l´infant pugui arribar a desenvolupar una habilitat determinada abans d´adquirir-la de manera espontània a l´edat que li tocaria.

No pretenem que els nens arribin a ser genis o superdotats, sinó desenvolupar de la millor manera possible la seva intel·ligència.

Però com podem aconseguir-ho?

Les vies d´accés de la informació del cervell són els sentits: vista, tacte, oïda, olfacte i gust. Qualsevol cosa que es pugui oferir als nens en aquestes edats (una cançó, un somriure, una carícia, una olor) esdevenen un estímul que alimenta el cervell, el manté àgil i provoca que els infants creïn un gran nombre de connexions neuronals que els predisposen per adquirir i aprendre tota la informació que els hi arribi.

A l´escola hem optat pels anomenats bits d´intel·ligència, estímuls que el cervell emmagatzema a través de dues vies: visual i auditiva. Es tracta d´una sèrie d´imatges de la realitat mitjançant les quals es dóna una determinada informació. Ens aprofitem de la gran plasticitat que presenta el cervell dels infants en aquestes edats per intentar provocar l´elaboració de xarxes neuronals que els seran necessàries perquè vagin retenint la informació.

L´objectiu no és que coneguin només la informació que se´ls transmet, sinó facilitar-los l´expansió i creixement del cervell a través de les dades significatives per als infants.

Anglès a partir dels 3 anys

Atesa la importància que té la llengua anglesa avui dia en la nostra societat, l´escola ha cregut convenient que els nens inicïin el seu estudi de ben petits.
Fins als sis anys és un moment propici per a iniciar l´aprenentatge d´una llengua estrangera, ja que coincideix amb el desenvolupament de la capacitat auditiva i oral que els permet assimilar nous sons

Segons Lennenberg i Pemfield “l´edat òptima per l´inici d´un aprenentatge continu d´una segona llengua sembla situar-se entre els 3 i 8 anys. En aquest període el cervell presenta la plasticitat màxima i la capacitat inclou l´aptitud d´imitar acuradament el desenvolupament del discurs (sons, ritmes, entonació, accent…), i d´aprendre a utilitzar les estructures lingüístiques amb certa facilitat”.

Seguint les pautes d´aprenentagte natural, que són les úniques vàlides a aquestes edats, l´oral ha estat considerada la prioritària, ja que qualsevol llengua ha de ser un instrument de comunicació oral en primer lloc.

Començar a parlar abans o després, tenir un lèxic més o menys ric, estructurar millor o pitjor els enunciats verbals,… tot està en funció de la qualitat de l´estimulació rebuda.(1)

La región del cerebro donde se almacena la lengua queda fijada desde la infància. Los investigadores interpretan que el aprendizaje de uno o varios idiomas en la primera infància hace que se formen redes neuronales muy estables que no se modificarán en el resto de la vida.(2)

El període més sensitiu per a l´aprenentatge d´idiomes, en el 80% de la població infantil, és fins als 11-12 anys (3)

La corta edad del alumnado no es obstáculo para introducir la enseñanza del inglés en el currículo de la Educación Infantil. El aprendizaje de una lengua extranjera, no obstaculiza el aprendizaje de la lengua propia, sino que coopera en su consolidación. Uno de los objetivos de la enseñanza del inglés, es familiarizar al niño de tres años con el idioma extranjero de manera que lo vea como algo normal y natural. (4)

(1) Palacios, Coll, Marchin, 1990
(2) La Vanguardia, juny del 1997
(3) Simposio Internacional “Enseñanza Temprana de Idiomas”. Pamplona, marzo 1997
(4) Olga Mur (especialista en anglès). Terol, 1997

Telemàtics: Comarques i Bongoh

Des de l´escola sabem de la importància de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en l´educació, per això des de fa uns anys participem en uns projectes telemàtics anomenats “Comarques” i “Bongoh” organitzats per l´Escola Cristiana de Catalunya.

En el projecte Comarques hi participem escoles de tot Catalunya i a partir del contacte telemàtic, anem coneixent els trets característics de la nostra comarca i de les comarques de les altres escoles.

A través d´un personatge com el Rovelló, anem tractant diversos aspectes com les llegendes, la gastronomia, els itineraris i les festes populars de cadascuna de les comarques.

A més a més, hi haurà la possibilitat de fer una visitar per conèixer els alumnes que participen d’una altra escola.

Bongoh és un projecte telemàtic on diferents escoles participen en un joc de simulació. El joc consisteix en què cada escola viu en una illa fantàstica que ells creen, animats sempre per en Rodaminah. Potencia la creativitat, l’expressió oral i escrita a partir de la seva pròpia producció i el gaudi al compartir les activitats amb les altres escoles.

Creiem que la introducció d’aquests projectes afavoreixen l’ús de les noves tecnologies que incideixen en el procés educatiu dels alumnes i les seves activitats potencien el treball individual, el de grup d’aula i el cooperatiu amb els intercanvis entre les diferents escoles que hi participem.” “Aquests projectes faciliten el treball interdisciplinari entre diferents àrees pròpies del currículums”. És per això que des de l’Escola Tabor obrim les portes a aquest present i futur de l’educació. És per això que des de l’Escola Tabor obrim les portes a aquest futur.

Cantata

L´Escola Municipal de Música organitza amb periodicitat bianual una cantata amb la participació de totes les escoles de Santa Perpètua de Mogoda.

La proposta es dirigeix a l´alumnat del segon cicle de primària, en el cas de l´escola Tabor a les classes de Gregal i Tramuntana. Aquesta activitat permet realitzar un treball conjunt entre les escoles conjuntament amb l´Escola de Música, la qual hi aporta les seves formacions corals i orquestra.

Per aquest curs es proposa l´obra titulada Jàson i el velló d´or d´Anita Hewit-Jones traduïda al català i adaptada per a cor, orquestra, narrador i cinc personatges, dels quals el protagonista principal (Jàson) serà interpretat per un alumne de la nostra escola.

El concert de la cantata tindrà lloc el dissabte 7 de maig a les 18h, al pavelló del nostre poble. També es faran assajos previs i un de general. La cantata té 10 parts.