Preinscripcions i matrícules

Dates de preinscripció curs 2017-2018

Del 23 de març al 4 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria:
(D’acord amb el calendari oficial del Departament de la Generalitat de Catalunya)

Cal presentar

DOCUMENTACIÓ:

• Full de preinscripció oficial signat pel pare o mare (facilitat per l’escola).

• Original i fotocòpia del llibre de família.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual del nen/a).

• Nº identificació de l’alume/a facilitat pel centre on està actualment matriculat (excepte a les preinscripcions per P3).

En el cas que l´adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb el del full de sol·licitud, cal presentar la fotocòpia del certificat d´empadronament de qui tingui la pàtria potestat o tutela de l´alumne/a.