L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Tecnologia

La formació actual demana destresa en les tecnologies, la programació i la comunicació, així com en l’ús responsable de tots els mitjans al seu abast.

El Pla de Cultura Digital de Centre inclou l’aprenentatge de les eines de programació i robòtica, a través dels mitjans tecnològics adequats a l’edat de cada alumne: tauletes, ordinadors portàtils, eines de realitat virtual. La utilització de la plataforma i l’entorn virtual d’aprenentatge posa en contacte tots els membres de la comunitat educativa.

• L’aula STEAM integra en un sol espai les metodologies pròpies de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, les Arts i les Matemàtiques. Allà hi conviuen impressores 3D , pantalles croma, robots, electrònica…

• Per mitjà de la plataforma educativa equilibrem la utilització de les eines tradicionals (llibres en paper, enquadernacions) amb els continguts digitals i el treball en xarxa.

• Dotem als alumnes d’identitat corporativa a través de la plataforma Microsoft Office 365, que els posa en contacte amb les eines de treball habituals i les metodologies d’intercanvi d’informació.

• Donem importància a les noves possibilitats que ens ofereix la robòtica i la programació informàtica, per tal de desenvolupar en els nostres alumnes el pensament computacional que els ajudarà no només en la seva relació amb les màquines, sinó també en el procés de previsió i preparació de les seves tasques quotidianes.

• Actualitzem amb freqüència el nostre Pla de Cultura Digital de Centre, tant per agilitzar els processos com per introduir els alumnes en l’ús correcte i responsable dels mitjans i les xarxes socials.

• Dotem les aules amb mitjans tecnològics digitals: monitors interactius a Educació Infantil, pantalles tàctils i projectors a Educació Primària i Secundària.

Acompanyem els alumnes en el seu aprenentatge de l’ús de les tauletes a Educació Primària i dels ordinadors personals a Educació Secundària Obligatòria.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació