fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Projectes AMPA

Reutilització de llibres

El curs 2009/2010 es va iniciar a la nostra escola un projecte de reutilització dels llibres de text en el que participen tots els cursos d’educació primària. A continuació, resumim els principals punts del projecte.

1. QUÈ VOL DIR “REUTILITZAR” ELS LLIBRES DE TEXT?

Reutilitzar els llibres de text consisteix en allargar la seva vida més enllà d’un curs, i també implica compartir la important despesa de la compra dels llibres entre totes les famílies de l’escola. Així, els llibres ja no són de l’alumne, sinó que són de l’escola. L’alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i en acabar, els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

2. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE ?

Els objectius del projecte tenen una doble vessant:
· Educativa: aplicar d’una manera pràctica en l’educació dels nostres fills els valors com ara la cura del medi ambient, la reducció del consum, el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat vers els materials que són de tots.
· Econòmica: reduir sensiblement la despesa econòmica de les famílies.

3. QUI PARTICIPA?

És un projecte de caràcter universal, és a dir, va néixer amb l’objectiu d’englobar a tots els alumnes de l’Escola, però amb una implantació progressiva. Durant el curs 2009-2010 van participar tots els alumnes dels cursos de 1r, 2n, 3r i 4rt de primària i el següent curs el projecte es va estendre als alumnes de 5è i 6è de primària. Si algun alumne renuncia a adherir-se al projecte caldrà que hi renunciï explícitament (formulari a demanar a la secretaria del centre). Si més endavant, vol adherir-se de nou al projecte caldrà que aboni totes les quotes dels anys anteriors.

4. QUIN MATERIAL QUEDA COBERT PEL PROJECTE?

Només el material reutilitzable: llibres de text, diccionaris, atles, llibres de lectura…
No inclou els llibres no reutilitzables, els quaderns de treball i el material fungible (que quedaran com a propietat de les famílies).

5. QUANTS DINERS ESTALVIEM?

Al formar part del projecte no cal adquirir tot aquest material però sí és necessari abonar unes quotes que permetin fer front a les despeses vinculades al projecte. Durant els darrers cursos, les quotes han representat una quarta part del cost del material utilitzat i s’han anat ajustant cada any en funció dels llibres que ha calgut substituir i a la possible subvenció de la Generalitat que s’ha anat sol·licitant cada curs mentre la convocatòria ha estat oberta.

6. LES APORTACIONS ECONÒMIQUES PERQUÈ SERVEIXEN?

Les aportacions de les famílies i les possibles subvenció de la Generalitat serveixen per:

  • Adquirir els llibres que hagin de substituir els deteriorats per l’ús.
  • Constituir un fons que permeti la renovació dels llibres quan s’hagin de canviar per motius pedagògics.
  • Implantar progressivament el model a la resta de cursos de l’escola, en cas que es consideri adequat.

7. FUNCIONAMENT

Crear el fons de llibres: El professorat ha proposat quins són els llibres a reutilitzar. A partir d’aquí s’inicia el procés amb la donació dels llibres per part de les famílies dels llibres que el seu fill ha utilitzat aquest any i són reutilitzables. Aquests llibres passen a ser propietat de l’escola. La resta de llibres no reutilitzables continuen sent propietat de cadascú. Per crear aquest fons necessitem el recolzament de totes les famílies, és importantíssima la col·laboració desinteressada de tothom. Actualment, es disposa d’un fons de més de 750 llibres.
Revisió dels llibres: Tots els llibres a reutilitzar són revisats cada curs, i es valora el seu estat. Els llibres en mal estat seran retirats del fons i substituïts per uns de nous. La revisió dels llibres es farà per part de la comissió del projecte, l’AMPA i els pares i mares voluntaris de cada curs durant el mes de Juliol. És imprescindible que de cada classe participin un nombre de famílies suficients com per a poder realitzar la revisió dels llibres utilitzats durant el curs.
Lliurament dels llibres: Tots els alumnes que no hagin renunciat expressament a participar al projecte rebran directament a l’aula, el mes de Setembre un exemplar del llibre reutilitzat en bon estat. Durant tot el curs cada alumne tindrà el mateix llibre del qual en serà responsable. Un cop iniciat el curs escolar, durant les primeres dues setmanes, les famílies hauran de verificar el bon estat del llibres prestats i, en cas de trobar alguna anomalia, caldrà informar a la comissió.
Reutilització dels llibres: Al finalitzar el curs escolar els llibres reutilitzats es queden a l’escola. La comissió del projecte i els pares/mares voluntaris/es s’encarreguen de revisar-los i recondicionar-los, en cas necessari, i els deixen a punt per ser lliurats als nous destinataris el curs següent.

8. QUI HO GESTIONA?

Tota la gestió del projecte es realitza per l’AMPA sota la supervisió d’una comissió creada a tal efecte. A l’Assemblea anual de l’AMPA es presenta la informació més rellevant sobre el desenvolupament del projecte per a la seva valoració per part de totes les famílies de l’escola.

9. COMPROMISOS

Aquest projecte requereix la implicació, participació, la col·laboració i el comprimís de tots i totes: famílies, equip directiu, professorat i alumnat. Els compromisos/normes són:

  • Els llibres de text passen a ser propietat de l’escola.
  • Tenir cura dels llibres de text i material reutilitzat.
  • Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de retornar els llibres reutilitzats sense que tingui dret a cap reembossament de les quotes abonades per formar part del projecte.
  • En acabar el curs cal retornar al centre els llibres lliurats a l’inici de curs.
  • Si un llibre no es torna, es perd o es malmet perquè se n’ha fet un mal ús, la família el reposarà o abonarà l’import del llibre en qüestió.
  • Els llibres reutilitzables son inventariats i folrats tal i com ho determini en cada moment la comissió de reutilització de llibres.
  • Les famílies participants es comprometen a col·laborar en el procés de revisió dels llibres que els alumnes han fet servir cada curs.