fbpx

Preinscripcions i matrícules

S’han ajornat les dates de preinscripció per al curs 2020-2021.

 

Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria:
(D’acord amb el calendari oficial del Departament de la Generalitat de Catalunya)

Cal presentar

DOCUMENTACIÓ:

• Full de preinscripció oficial signat pel pare o mare (facilitat per l’escola).

• Original i fotocòpia del llibre de família.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

• Nº identificació de l’alume/a (IDALU) facilitat pel centre on està actualment matriculat (excepte a les preinscripcions per P3).

• Altres documents documents (en cas necessari): carnet família nombrosa, certificat de discapacitat…

En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb el del full de sol·licitud, cal presentar la fotocòpia del certificat d’empadronament de qui tingui la pàtria potestat o tutela de l’alumne/a.