Educació secundària

1r. Cicle: de 12 a 14 anys
2n Cicle: de 14 a 16 anys

Concert de la Generalitat de Catalunya

L’etapa de l’Educació Secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16. El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Organització dels ensenyaments

Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO són:

· Ciències de la naturalesa
· Ciències socials, geografia i història
· Educació física
· Educació visual i plàstica
· Llengua catalana i literatura
· Llengua castellana i literatura
· Llengua estrangera
· Matemàtiques
· Música
· Tecnologies
· Tutoria
· Cultura religiosa.
· Matèries optatives

Treball de síntesi
El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l’etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.

4t ESO

Tots els alumnes de 4t curs d’ESO han de cursar les matèries següents:

· Ciències socials, geografia i història
· Educació ètica cívica
· Educació física
· Llengua catalana i literatura
· Llengua castellana i literatura
· Matemàtiques
· Llengua estrangera
· Tutoria

A més, cada alumne/a haurà de cursar tres matèries optatives específiques d’entre les següents:

· Biologia i geologia
· Física i química
· Informàtica
· Llatí
· Tecnologia

Projecte de recerca
En el 4t curs l’alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria.